Fagskole

Fagskole innenfor helse- og oppvekstfag i Fagskolen Rogaland avdeling Møllehagen er et ettårig studie som tas over 2 år (60 fagskolepoeng).  

Fagskoleutdanning er et praksisnært studie på tertiært nivå. Det betyr at dette er en etter-/videreutdanning for helse- og oppvekstfag på høyskolenivå. For å komme inn på studiet må en ha fagbrev innenfor helse- og oppvekstfag, eller kunne dokumentere kunnskaper på tilsvarende nivå (Realkompetanse). For å kunne arbeide innenfor helseforetakene stilles det krav om autorisasjon som helsepersonell.  

Faskole

Fagskole er delt inn i emner med avsluttende eksamen for hvert emne. Emne 1 er felles for alle fagskolene våre. Fra emne 2 blir emnene fagspesifikke og avsluttes med fordypningsoppgave i emne 6 eller 7.  

På de nettbaserte fagskolene har vi samlinger ca. hver tredje uke med nettbasert undervisning i ukene i mellom. Samlingen kan også sees direkte via nett, eller sees i opptak fra vårt nettbibliotek. For de stedbaserte tilbudene gis det undervisning i hovedsak en dag pr uke i klasserom.

Praksis er en obligatorisk del av fagskolen og utgjør 25 % av studiet(10 uker). Praksis gjennomføres innenfor aktuelt fagfelt, eller på egen relevant arbeidsplass. Praksisplassen godkjennes av skolen. 

Hvorfor ta Fagskole?

  • Attraktiv i jobbmarkedet 
  • Bedre lønn 
  • Flere jobb muligheter 
  • Økt evne til kritisk tenkning 
  • Takle «morgendagens utfordringer» 
  • Kompetanse «gjøre de ansatte gode» 
  • Nettverksbygging
    fagskole33

Lønn: Arbeidsgivere verdsetter i stadig større grad videreutdanning og kompetansehevingen for fagarbeidere innenfor helsesektoren. Det er vanlig i dag med et tillegg på ca. 25 000,-. Dette må du avklare med din arbeidsgiver. 

Kompetanseløft: Det har aldri tidligere vært så stort fokus på forskning innenfor medisin som nå. Det snakkes om «evidens»-basert i alle fagfelt. Fagskolen oppdaterer din kunnskap slik at du er i «frontlinjen» i møte med utfordringene i jobben.  

Samhandlingsreformen: Helse Norge er i en av de største reformene Norge har hatt. Statlige oppgaver blir overført til kommunene innenfor helse. Dette fører til at stadig sykere og mer ressurskrevende pasienter skal ivaretas av helsetjenesten i kommunene og dette krever ny og oppdatert kunnskap. 

Oppgaveglidning: Helsesektoren er i stadig utvikling med ny teknologi og nye arbeidsoppgaver. For å kunne løse fremtidens utfordringer må oppgavene løses mer rasjonelt og med en helhetlig tilnærming. Dette fører til at oppgaver som tidligere ble ivaretatt av leger blir nå gjort av sykepleiere, oppgaver gjort av sykepleiere blir nå ivaretatt av helsefagarbeidere osv. 

Kostnader: Studiet er gratis forutsatt støtte fra Fylkeskommunen. Studiet er godkjent for stipend/lån hos lånekassen for utdanning. 

Tidsbruk: Studiet tas over to år. Mange opplever en travel hverdag med mange roller som skal ivaretas som jobb, foreldre, barn og fritidsaktiviteter. Fagskolen Rogaland avdeling Møllehagen har prioritert fleksibilitet for å imøtekomme dette. På de nettbaserte tilbudene kan du studere når og hvor du vil. I løpet av 2 års perioden skal det gjennomføres en 10 ukes praksis. Denne er det lurt å planlegge så tidlig som mulig slik at den ikke kolliderer med andre aktiviteter eller økonomi.